تولید بیوماس جلبک Dunaliella در مزرعه جلبک منطقه آزاد چابهاردونالیلا از جلبک های تک سلولی است که دارای مقادیر زیادی پروتئین، لیپید و کربوهیدرات بوده که در صنعت مصارف مختلفی دارند. امروزه تولید سوخت زیستی از اولویت های مهم دول مختلف در دنیا می باشد. جنوب شرق ایران یکی از مستعدترین نقاط دنیا جهت تولید بیوماس اینگونه و سایر گونه های تک سلولی می باشد.


Post time: Oct-22-2017